Privacy policy


Dataskyddsbeskrivning

Ändamålet med registret är att upprätthålla ett kundregister samt möjliggöra nätbutikens verksamhet.Personuppgiftsansvarig är Sabora Pharma Oy, PB 20, 03601 Högfors. Kontaktadress: Toni Wåhrström, toni.wahrstrom@sabora.fi tfn 029 3700 359

Datum för upprättandet av registerbeskrivningen är 29.3.2008 och den har uppdaterats 3.1.2018. Sabora Pharma Oy kan ändra innehållet i denna registerbeskrivning och meddela om en sådan ändring på sin webbplats.Uppgifter insamlas av kunden själv samt eventuellt av andra intressenter inom ramen för rådande lag. Registeruppgifterna har insamlats från allmänt tillgängliga källor som beskriver en persons ställning eller uppgifter eller handhavandet av dem i en offentlig sammanslutning eller i näringslivet.


Uppgifter som insamlas:

- personens namn

- personens kontaktuppgifter

- offentliga registeruppgifter

- av kunden och användaren överlämnade uppgifter

- av webbläsaren insamlade uppgifter och

- uppgifter i anslutning till användningen av webbsidorna samt

- övriga eventuella nödvändiga uppgifter för att uppfylla målen för att hålla registret.


Uppgifter utlämnas inte till utomstående, såvida inte tvingande lagstiftning förutsätter detta.

Uppgifterna används för affärsändamål, såsom hantering och skötsel av kundförhållandet, försäljning och marknadsföring av Sabora Pharma Oy:s och dess samarbetspartners produkter och tjänster, utan att begränsa den enbart till direktmarknadsföring, förbättring och utvecklande av tjänsternas användbarhet och omsorg om deras informationssäkerhet samt på annat enligt registerlagen möjligt sätt.


Den personuppgiftsansvarige raderar, rättar eller kompletterar på eget initiativ eller på motiverat yrkande av den registrerade felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad uppgift utan onödigt dröjsmål. Företag och fysiska personer har möjlighet att förbjuda användning av uppgifterna, såvida den inte är särskilt nödvändig för att fullfölja ändamålet med registret.


Man kan ge marknadsföringsförbud och förbud mot att lämna ut adressuppgifter genom att skriftligt sända en begäran till den personuppgiftsansvarige. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som har registrerats. Det är möjligt att framlägga begäran om kontroll av uppgifterna med en undertecknad skriftlig begäran som ställs till den personuppgiftsansvarige.


Kunden har rätt att bli bortglömd och för att verkställa denna rätt ska han kontakta den personuppgiftsansvarige med en skriftlig begäran. I alla fall kan begäran ändå inte nödvändigtvis tillmötesgås i den utsträckning som ännu är nödvändig för att upprätthålla kundrelationen och begäran kan orsaka utmaningar eller omöjlighet att erbjuda konsumenten tjänster i anslutning till ändamålet med upprätthållandet av registret.


Uppgifter lämnas inte ut till stater utanför EES, med undantag för eventuellt utlämnande som sker inom lagstiftningens gränser och är ändamålsenlig för behandling av uppgifterna. Uppgifterna samlas i databaser, som är skyddade med brandväggar, åtkomsträtter och krypteringar. Åtkomst till uppgifterna har bara angivna personer, som behöver åtkomst till uppgifterna för att sköta arbetsuppgifter. Manuellt lagrad information förvaras i låsta utrymmen på adressen: Tammelantie 10, 03600 Högfors.